Статут ДНЗ

С  Т  А  Т  У  Т

 

ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
(ЯСЛА-САДОК) «ЧАРІВНИЙ ЗАМОК»
ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу (ясла-садок) „Чарівний замок” Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (далі – дошкільний навчальний заклад) створений Рішенням сесії VII скликання другого пленарного засідання № 11 від 8 грудня 2016 року.

1.2  Юридична адреса дошкільного закладу: 08130, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська-Борщагівка вул. Паркова 34-А.

1.3 Дошкільний навчальний заклад заснований на комунальній формі власності. Засновником  дошкільного закладу є Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада.

1.4 У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, рішеннями Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, розпорядженнями Петропавлівсько-Борщагівського сільського голови, відповідними актами інших виконавчих органів Києво-Святошинської районної ради.

1.5 Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою організацією.

Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ (ЯСЛА-САДОК) «ЧАРІВНИЙ ЗАМОК» ПЕТРОПАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочена назва: ДНЗ «Чарівний замок»

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

    1. . Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
  • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
  • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;
  • забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку,
  • соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • надання комплексної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного розвитку.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

  1. . Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
  • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”;
  • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
  • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Дошкільний навчальний заклад має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно – правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших відповідно до чинного законодавства України.

1.11. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

ІІ. КОМПЛЕТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.

2.2. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи для дітей загального розвитку і групи компенсуючого типу.

2.3. Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі приймається завідувачем дошкільного навчального закладу за погодженням з відділом освіти Києво-Святошинської РДА та органами місцевого самоврядування на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

2.4. Наповнюваність груп дітьми становить:

  • від 1 року до 3 років – до 15 осіб;

  • від 3 до 6 (7) років – до 20 осіб;

  • різновікові – до 15 осіб;

  • з короткотривалим і цілодобовим перебуванням – до 10 осіб;

  • в оздоровчий період – до 15 осіб;

  • в інклюзивні групи – до 15 осіб, з них 1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення;

  • групи компенсуючого типу – відповідно до законодавства України. 

2.5. Прийом дітей в групи здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі:

  • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

  • свідоцтва про народження дитини;

  • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.

Для прийому дітей до груп компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення відділу освіти Києво-Святошинської РДА та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

2.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватися:

  • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Дошкільному закладі даного типу;

  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – не менше як за 10 календарних днів із зазначенням причини.

2.10. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривалого або під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові, неробочі дні.
Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу:
початок роботи – 07.00; закінчення – 19.00.

3.2 За бажанням батьків або осіб, які їх заміняють, у закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1 Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2 Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
4.3 План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу та погоджується відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

4.4 Мова навчання і виховання у закладі визначається відповідно до чинного законодавства України.

4.5.Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку „Впевнений старт” та іншими додатковими програмами розвитку дітей,  що діють згідно чинного законодавства.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.6 Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

4.7 Дошкільний навчальний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.8 Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним  закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України відповідно до чинного законодавства України.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1.Харчування дітей у дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2.У дошкільному закладі визначений 4-х разовий режим харчування.

5.3.Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на працівників та керівника дошкільного закладу.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або органами охорони здоров’я.

6.2.Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному
закладі передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацію фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.4 До основних обов’язків медичних працівників дошкільного навчального закладу належать:

  • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
  • організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
  • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
  • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
  • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.5 Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

  • діти дошкільного віку,

  • директор (завідувач);

  • вихователь-методист;

  • вихователі;

  • вчитель-логопед;

  • практичний психолог;

  • інструктор з фізкультури;

  • музичні керівники;

  • помічники вихователів;

  • керівники гуртків;

  • медичні працівники;

  • батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

  • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

  • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

  • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

  • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

  • обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

  • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

  • брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

  • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних
   органах і суді.

  • інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.5. Добровільними  органами громадського самоврядування дошкільного закладу, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети (рада).

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про дошкільну  освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, Положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

  • сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; забезпечувати умови  для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою;

  • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та
   історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

  • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

  • поважати гідність дитини;

  • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

  • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

  • у разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом 3-х днів батьки зобов’язані подати довідку про стан здоров’я дитини;

  • своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку.

7.8. Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє батьків від обов’язку
виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.9.У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

7.10. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.11.Трудові відносини працівників дошкільного закладу регулюються законодавством

України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами.

7.12. Педагогічні працівники мають право:

  • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

  • брати участь в роботі органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

  • на підвищення кваліфікації; участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

  • проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

  • вносити   пропозиції щодо поліпшення робот дошкільного закладу;

  • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;

  • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного

  • законодавства України;

  • на захист професійної честі, власної гідності.

7.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

  •  виконувати Статут дошкільного закладу, посадову інструкцію,
   Правила внутрішнього розпорядку для працівників дошкільного закладу, умови трудового договору та інше чинне законодавство України;

  •   дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

  •   забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених МОН України.

  •    постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

  •   співпрацювати з сім’єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання та виховання;

  •   брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

  •   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

  • виконувати накази та розпорядження керівництва дошкільного закладу.

  • виконувати інші обов’язки, що не суперечать чинному  законодавству України.

7.14.Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України.

7.15.Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України.

7.16. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

7.17.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут дошкільного закладу, Правила внутрішнього розпорядку для працівників дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядкований і підзвітний засновнику Петропавлівсько-Борщагівській сільській раді, навчально-методичне забезпечення здійснює відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює директор (завідувач), який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

8.3. Завідувач дошкільного навчального закладу:

  • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

  • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

  • діє від імені закладу, представляє його в державних органах та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

  • несе відповідальність за організацію діяльності закладу;

  • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

  • розпоряджається в установленому порядку майном та  коштами
   закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;

  • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

  • затверджує штатний розпис за погодженням із відділом освіти;

  • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

  • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

  • забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

  • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,

  • виховання і навчання дітей її віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

  • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

  • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських програм, перспективного педагогічного досвіду;

  • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

  • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач дошкільного закладу, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

8.5. Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

  • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

  • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

  • визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

  • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

  •   організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному закладі;

  • визначає шляхи співпраці дошкільного закладу з сім’ями вихованців;

  • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного закладу відповідно до чинного законодавства України;

  • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

  • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

8.6. Органом громадського самоврядування  дошкільного навчального  закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.7. Загальні збори:

  •  обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

  •  заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

  •  розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

  • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.8.  У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

8.9. Рада дошкільного закладу:

  • організовує виконання рішень загальних зборів;

  • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази.

  • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства України,

  • погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.10. У дошкільному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

 

МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Майно дошкільного навчального закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади села Петропавлівська Борщагівка і закріплюється за дошкільним закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна закладу є засновник – Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада. Будь – які дії щодо майна закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь – яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, дошкільний заклад здійснює відповідно до рішень засновника.

9.2. Дошкільному навчальному закладу може передаватися в оперативне управління земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу.

9.3. Дошкільний навчальний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої  літератури.

 

ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного начального закладу проводиться відповідно до законодавства та його статуту.

10.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області відповідно до законодавства.

10.3. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу.

10.4. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

10.5. Дошкільний навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

10.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база дошкільного закладу складається із груп, спалень, роздягалень, туалетів, спортивного, актового залів, медичного кабінету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

10.7. Дошкільний заклад має земельну ділянку, де розміщуються ігрові та спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

10.8. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, визначаються відповідно до чинного законодавства.

10.9. Фінансування дошкільного навчального закладу здійснюється Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області відповідно до законодавства.

10.10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та інших нормативно-правових актів.

10.11. Джерелами формування кошторису дошкільного навчального закладу є:

  • кошти місцевого бюджетe у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення навчально-виховного процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом дошкільної освіти;

  • кошти фізичних та юридичних осіб;

  • батьків або осіб, які їх замінюють;

  • кошти, отримані за надання платних послуг;

  • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

  • інші джерела, не заборонені законодавством.

10.12. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

10.13. Штатний розпис дошкільного навчального закладу погоджується відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації та затверджується засновником – Петропавлівсько-Борщагівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області – на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених  МОН України.

10.14. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований дошкільний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік дошкільний заклад може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

10.15. Звітність про діяльність дошкільного навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Державний контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при МОН України, головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, засновник та відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН України.

11.3. Позачергова атестація дошкільного закладу проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

11.4. У період між атестацією проводяться вивчення діяльності дошкільного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих вивчень визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

XIІ.  ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1. Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2. Реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ліквідація дошкільного закладу проводиться призначеною засновником ліквідаційною комісією.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами дошкільного закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів дошкільного закладу, третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає засновнику або суду.

12.5. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

12.6. Ліквідація дошкільного закладу вважається завершеною, а заклад припиняє свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру.

 

ХІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до Статуту здійснюється в тому ж порядку, що й прийняття Статуту.